Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Arkitekturmuseet. Foto: Trond Isaksen
Pilestredet park. Ill: Statsbygg
Admin.bygget Svarlbard. Foto: Statsbygg
Gasslukkeanlegg. Foto: Jaro Hollan
 

Statsbygg og miljøet

Statsbygg har ein overordna ambisjon om å vere leiande på å planleggje, byggje og forvalte miljøriktige bygg og uteområde. Miljøstyringssystemet vårt medverkar til at vi kontinuerleg blir betre. Statsbygg er miljøsertifisert etter ISO 14001. Les meir.

 Ullensvang forkingssenter. Foto: Jiri Havran

Miljømål og langsiktige miljømål

Vi vil prioritere fire satsingsområde i miljøarbeidet:

      - Energibruk
      - Materialbruk
      - Lokalisering av bygg
      - Intern verksemd
Les om Statsbyggs miljøstrategi.
Les om Statsbyggs  FoU-prosjekter.
 

HiBu Hønefoss. Foto: Jiri Havran

Eigedomsforvaltninga

Statsbygg driv kontinuerleg og planmessig miljøarbeid. Vi har miljøplanar for alle eigedommane våre, utarbeidde i samarbeid med brukarane. Energibruk og -effektivisering er viktige satsingsområde i eigedomsforvaltninga.

Les meir om energileiing.
Andre miljøtema i eigedomsdrifta.
 
 

 

Tomteskisse Framsenteret

Byggjeprosjekt 

Statsbygg har sett seg ambisiøse miljømål for bygga som kjem i framtida. Det blir stilt stadig strengare krav til energibruk og utslepp av klimagassar, samtidig som vi kontinuerleg jobbar med reduksjon av helse- og miljøskadelege stoff.

Les meir om miljøkrava i byggeprosjekta våre.
Sjå miljømåla for byggeprosjekta våre.
  
 
 
Statsbygg-ansatte. Foto: Mette Randem

Rådgiving

I rådgivingsprosjekta legg vi til grunn statleg politikk og gjeldande krav innanfor miljø og energibruk. Les meir om Statsbyggs rådgivingstenester.

Utviklingsprosjekt

I samanheng med store eigedomsutviklingsprosjekt har Statsbygg eit særleg ansvar for å sørgje for dei langsiktige behova staten har, og samfunnsinteressene. Områda skal framstå som føregangseksempel  også  når det gjeld miljøomsyn og berekraftig utvikling. Les meir om utviklingsprosjekt.

Publikasjonar 

Statsbygg gir ut rapportar, faktaark og andre publikasjonar om ulike miljø-tema.
Sjå óg e-læringskursa våre.