Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Organisasjon

Statsbygg er organisert med hovedkontor i Oslo og fem regionkontor. Av de totalt rundt 860 ansatte er 400 knyttet til hovedkontoret, om lag 460 til regionkontorene og til drift og vedlikehold på eiendommene.

Kontakt Statsbygg                                     Se våre kundesider                                           Fullstendig org.kart med navn
                                 

Organisasjonskart april 2014

 
Administrerende direktør
Harald Vaagaasar Nikolaisen

Kommunikasjon
Direktør Hege Njaa Aschim

Kommunikasjonsstaben har overordnet ansvar for  Statsbyggs kommunikasjonsvirksomhet. Staben legger premisser for kommunikasjonsarbeidet og er rådgiver og pådriver for resten av organisasjonen. Kommunikasjonsstaben har både strategisk og operativt ansvar for Statsbyggs kommunikasjonsvirksomhet, har redaktøransvar for inter- og intranett og en rekke publikasjoner og har overordnet ansvar for mediekontakt og profileringsarbeid.

Økonomi og administrasjon
Direktør Marianne Nordby Fålun

Økonomi- og administrasjonsavdelingen har et overordnet ansvar for økonomistyring, budsjett, regnskap, personal, IKT og felles servicefunksjoner. Avdelingen skal være en strategisk samarbeidspartner for de tjenesteutførende avdelingene og være i front når det gjelder leveranser av basistjenester. Avdelingen koordinerer årlig investeringsvolum på om lag 3 mrd kroner og driftsbudsjett på ca 3 mrd kroner, drifter og utvikler Statsbyggs store systemportefølje, ivaretar det overordnede arbeidsgiveransvaret og tilrettelegger for systematisk kompetanse- og lederutvikling. Det faglige ansvaret for regnskapsføring, utbetaling av lønn og ansvar for fellestjenester tilligger også avdelingen.

Faglig ressurssenter
Direktør Jan Myhre

Faglig ressurssenter er en ressurs-pool som tilfører faglige ressurser til alle Statsbyggs avdelinger og har som oppgave å stille faglige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører, og å følge opp kravene gjennom alle faser: planlegging, prosjektering, utførelse, og drift.

Byggherre
Direktør Synnøve Lyssand Sandberg

Byggherreavdelingen har det gjennomgående ansvaret for byggeprosjektene i Statsbygg. Avdelingen består av seks seksjoner rettet mot de ulike fagdepartementene og en prosjektadministrasjon/stab. Byggherre ivaretar statlige krav til blant annet miljø, arkitektur og estetikk i all prosjektgjennomføring og følger opp myndighetenes politikk overfor BAE-næringen. Byggherre gjennomfører også rådgivningsoppdrag for departementene ved lokalanskaffelser. Som den største offentlige byggherren i sivil sektor, er det en målsetting for Statsbygg å være av de beste på planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter i Norge.

Strategi og utvikling
Direktør Bjørne Grimsrud

Utviklingsavdelingen har et utadrettet preg med ansvar for å bistå Statsbyggs oppdragsgivere, brukere og kunder med kompetanse innen markedsanalyser, areal- og samfunnsplanlegging, eiendomsutvikling generelt og utvikling av kulturhistoriske eiendommer. Avdelingen har en stab og fire seksjoner: Kunde og marked, Plan, Kultur og næring og Forskning og samfunn. Avdelingen arbeider både med Statsbyggs interne og eksterne prosjekter, og bidrar til å implementere statens politikk innenfor utvikling av kulturminner, miljø, stedsutvikling, estetikk, arkitektur og innovative brukerløsninger. I tillegg arbeider Utviklingsavdelingen med FoU-virksomhet,  trendanalyser innenfor bygge- og eiendomsnæringen og koordinerer Statsbyggs kunde- og markedsarbeid.

Eiendom
Direktør Frode Meinich

Eiendomsavdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder en rekke eiendommer i inn- og utland, totalt 2,7 millioner kvadratmeter. Bygningene skal være formålstjenlige for kundene til enhver tid, det vil si at bygningene stadig må oppgraderes, ombygges og justeres slik at kundene får drevet sin primærvirksomhet. Avdelingen er ansvarlig for statens regionale nettverk innen bygg- og eiendomsbransjen, og er premissgiver for lokale leverandører. Avdelingen er organisert i fem seksjoner og fem regionkontor.

Bilder av ledelsen: se Presserom/ Bilder.