Skriv ut med undersider

Om eigedommane vi forvalter

Statsbygg eig på vegner av staten 2207 bygningar fordelte på ca. 550 eigedomskompleks i inn- og utland. Av desse ligg 162 bygningar på 98 eigedomskompleks i utlandet. 

Eigedomsmassen består av høgskular, tinghus, kulturbygg, veg- og trafikkstasjonar og andre formålsbygg. Regjeringsbygningar og kongelege eigedommar inngår i porteføljen i tillegg til ambassadar og embetsbustader i utlandet.

Desse blir leigde ut til dei statlege brukarane. Statsbygg sørger for god forvaltning og vedlikehald av eigedommane. Les meir om eigedomsforvaltning i Statsbygg.

Statsbygg er Noregs største eigedomsforvaltar i statleg sivil sektor.

Fakta

Total areal: 2,9 millionar kvm
Verdi: 44 milliarder kroner
Husleigeinntekter: 4,7 milliarder kroner

Gro Bratsberg
Fung. eiendomsdirektør
Mob. 91883740
Send e-post
×