Skriv ut med undersider

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, I Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnestedet.

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia i Hole skal være et sted for å minnes, og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. God involvering av den nasjonal støttegruppen etter 22. juli hendelsene, AUF, Hole kommune og lokalsamfunnet er et viktig premiss for arbeidet.

Bakgrunn

AUF og støttegruppen foreslo i februar 2017 at det nasjonale minnestedet i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, i stedet for på Sørbråten. Statsbygg vurderte egnetheten i en rapport levert juni 2017, og konkluderte med at Utøyakaia var egnet som nasjonalt minnested. Samme måned besluttet regjeringen at det nasjonale minnested i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, og at det ikke skal etableres et minnested på Sørbråten. 23. juni fikk Statsbygg i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å lage reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt for nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

Aktuelt

Statsbygg har varslet oppstart av planarbeidet og sendt forslag til planprogram på høring. Frist for å komme med innspill var 9. februar og Statsbygg har mottatt mange innspill til planarbeidet.

Vi har fått:

• innspill fra følgende regionale myndigheter : NVE, Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune og Statens vegvesen (SVV)
• innspill fra følgende organisasjoner og foreninger: den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, AUF og Utøya AS og Utstranda Vel.
• 9 enkelt -innspill fra naboer, hytte-eiere og næringsdrivende
• Likelydende innspill fra 93 avsendere som ønsker Utsikten (området mellom E16 og Utøyakaia) utredet som plassering på lik linje med Utøykaia.
• Felles innspill fra 62 avsendere som gir sin tilslutning valgt plassering og prosess.

Vi vil nå gå gjennom og vurdere innspillene vi har fått.

Statsbygg har også fått i oppdrag fra KMD å legge til rette for at departementet kan oppheve reguleringsplan for minnested ved Sørbråten. Oppheving av plan har samme krav til prosess som en ny plan og Statsbygg har varslet om oppstart av dette arbeidet.

Statsbygg har fått tilbud fra 12 team som vil være med på å forme minnestedet på Utøykaia.

19. mars 2018 holdt Statsbygg en orientering for Hole kommunestyre

Under fanen "Dokumenter" i menyen til venstre, finner du dokumenter og presentasjoner fra prosessen så langt.

Spørsmål eller synspunkter kan sendes på mail til utoyakaia@statsbygg.no

Utviklingsprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Utøyakaia

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjekttype: Skisseprosjekt og reguleringsplan
Prosjektnummer: 1011801
Planleggingsfasen er forventet å vare frem til sommeren 2019

Mari Magnus
Seniorarkitekt
Mob. 41462849
Send e-post
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×