Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Statsbyggs eigedomsportefølje


Digitalt kartgrunnlag: Statens kartverk
Tillatelsesnummer: MAD 26006/MAD 26008
Oppdatert: 10.04.2014

Totalt forvaltar Statsbygg cirka 2,7 millionar m² bygningsareal fordelt på omlag 2350 bygningar på 600 eigedomskompleks. Av desse ligg 170 bygningar på 67 eigedomskompleks i utlandet. Eigedomsmassen består av høgskular, tinghus, kulturbygg, veg- og trafikkstasjonar og andre formålsbygg. Kongelege eigedommar inngår i porteføljen i tillegg til ambassadar og embetsbustader i utlandet. Statsbygg er Noregs største eigedomsforvaltar i statleg sivil sektor.

På desse sidene blir cirka 470 av eigedommane til Statsbygg presenterte, fordelt på 15 eigedomstypar. Eigedomstypar som er unntekne frå presentasjon er blant andre tenestebustader, lagerbygg, tomter o.a.

Sjå eigedommar Statsbygg forvaltar i:

Region nord

Region Midt-Noreg

Region vest

Region sør

Region aust

Utlandet

Andre måtar å finne eigedommar:

Liste over eigedommane

Liste over utanlandseigedommane

Søk:

Region sør Region vest Region øst Region Midt-Noreg Region nord Svalbard, Bjørnøya og Hopen (Region nord) Svalbard, Bjørnøya og Hopen (Region nord) Region nord Region Midt-Noreg Region øst Region sør Region vest