Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
Polaria, Tromsø. Foto: Jiri Havran
Operaen under bygging. Foto: Jon Ivar Søhus
Høgskolen i Vestfold. Illustr: Arch-Aid
Samisk vitenskapssenter. Fot: Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen
 

Om prosjektet

Regjeringen bestemte i juni 2009 å etablere lokaler for Norsk helsearkiv på Tynset. I august 2011 bestemte regjeringen at et sentralmagasin for Arkivverket skal samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for nødvendige lokaler for Norsk helsearkiv på Tynset. Kulturdepartementet har ansvar for nødvendige lokaler for Arkivverkets sentraldepot. Begge arkivenhetene skal organiseres som en del av Arkivverket.

Formål

Formålet med Norsk helsearkiv er å sikre en forsvarlig oppbevaring og tilgjengeliggjøring av eldre, bevaringsverdige pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten. Norsk helsearkiv vil være en stor satsing for å fremme medisinsk og helsefaglig forskning. Det vil også være nyttig for annen type forskning og andre dokumentasjonsformål.

Formålet for Arkivverkets sentraldepot er å håndtere tilveksten av papirbasert arkivmateriale de nærmeste årene. I samsvar med forskrift om offentlige arkiv, skal statlige eldre og avsluttede arkiv avleveres til Arkivverket. I første omgang vil det være arkivmateriale som er lite brukt som skal bevares og håndteres i sentraldepotet. Over tid vil også arkivmateriale som er middels brukt bli bevart og håndtert i sentraldepotet.

Volum. Oppbevaringsklima

  • Sentraldepotets magasiner skal romme 50 000 hyllemeter, hovedsakelig papirarkiver, men også foto og annet spesialmateriale.
  • Helsearkivets magasiner skal romme 33 000 hyllemeter papirarkiver.

Magasinet skal være sikret mot vannskade, brann, innbrudd og ulovlig adgang, jf. arkivforskriften. Det skal ha stabilt inneklima. Magasinet skal deles opp i mindre arkivrom, og klimaet skal kunne reguleres separat for hvert rom.

Plassering

Tomten er sentralt beliggende i Tynset sentrum, sør for sentrumskjernen. Tilgrensende områder er bebyggelse i nord og vest, og åpent landskap i sør og øst.

Tomten er ca 18.600 m2 og har BYA på50 %. Tomten ligger i utkanten av et område med stor offentlig virksomhet og institusjoner. På den andre siden er planområdet omgitt av landskap med en åpen karakter.

Karakteristisk for tomten er at den vil fungere som et bindeledd mellom det bebygde Tynset sentrum og jordbrukslandskapet.

Bygget vil ha et areal på 14200m2 fordelt over 5 etasjer. 3 magasin etasjer (1 enkel og en dobbel med mesaninetasje) plasser under bakkenivå. Plan 1 er produksjonsarealer og plan 2 er kontorarealer

Oppdraget. Framdriftsplan

  • Statsbygg fikk i 2011 i oppdrag av Kulturdepartementet (KUD) å utarbeide byggeprogram og i 2012 å utarbeide et forprosjekt.
  • Skisseprosjektet er ferdig mars 2013
  • Forprosjektet skal overleveres KUD 1. september 2013.
  • Oppstart bygging er planlagt i 2014.

Kartskisse

Konseptskisse - situasjonsplan