Skriv ut med undersider

Jubler for millionstøtte

Publisert 29.05.2018

Med 10 millioner kroner til et nytt innovasjonspartnerskap er Statsbygg klar til kamp mot krevende grunnforhold. 

Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor har gått sammen for å redusere utslipp og risiko knyttet til grunnforsterkning. Innovasjonspartnerskapet var ett av tre som fikk støtte av Innovasjon Norge, da direktør Anita Krohn-Traaseth og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen offentliggjorde tildelingen i går.

- Vi har fått svært positive tilbakemeldinger underveis. Nå gleder vi oss til å sette i gang, sier direktør i Statsbyggs faglige ressurssenter, Anders Fylling.

Dette er andre gang Innovasjon Norge har lyst ut støtte til denne typen partnerskap. Tilsammen mottok de i denne runden 25 søknader.

Bakgrunnen for at Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor har gått sammen, er at krevende grunnforhold medfører store kostnader og klimagassutslipp i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Dette fordi grunnen må forsterkes og eksisterende bebyggelse og infrastruktur må sikres mot skred. Særlig gjelder dette  kvikkleireforekomster på Østlandet og i Trøndelag.

- De potensielle besparelsene ved å forebygge mot kvikkleireskred sammenlignet med å gjenoppbygge etter en slik hendelse, er svært store, sier Fylling.

Natur- og miljøvennlig tettstedsutvikling forutsetter fortetting og mer effektiv arealbruk. Tilgjengelige arealer er ofte ubebygd nettopp på grunn av dårlige grunnforhold og/eller fare for skred. Dette fører til at det iverksettes prosjekter på tomter med behov for omfattende sikringstiltak eller grunnforsterkning.

Kvikkleireskråninger sikres ofte ved hjelp av store terrenginngrep. Der medfører ofte inngrep i vassdrag og tap av naturmangfold. Dette kan unngås ved å benytte grunnforsterkning. Grunnforsterkningsmetoden med kalk- eller sementpeling gir imidlertid svært store klimagassutslipp.

- Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor skal i løpet av det neste tiåret redusere klimagassutslipp knyttet til våre utbyggingsprosjekter. Da er det helt nødvendig at vi sammen med næringslivet utvikler klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder. Slik går ikke samfunnssikkerheten og arealutnyttelsen på bekostning av miljø og klima, sier Fylling.

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post
×