Skriv ut med undersider

Om plan- og designkonkurranse

Publisert 10.02.2017

Sju prosjekteringsgrupper deltok i den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Bak de sju deltakerne fant man hele 59 firmaer, og av disse var det 20 arkitektkontor. Les om teamene og sammensetningen.

Det var 24. juni 2016 at Statsbygg lyste ut en «begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse» for den videre utviklingen av Regjeringskvartalet. Dette var en konkurranseform som ga Statsbygg trygghet for at best mulig løsning kunne velges, at sikkerhetsaspektet ble ivaretatt og at åpenhet og offentlighet ble hensyntatt.

Slik var gangen i den begrensede, tverrfaglig plan- og designkonkurransen:

  • Tverrfaglige grupper (arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse) søkte om deltakelse i konkurransen. Statsbygg mottok åtte søknader innen fristens utløp 15. september 2016.
  • Statsbygg evaluerte søknadene og hadde som mandat å velge ut de fire til sju gruppene som hadde best kompetanse, erfaring og kapasitet. I oktober 2016 besluttet Statsbygg at sju tverrfaglige grupper skulle inviteres til å være med i konkurransen.
  • Plan- og designkonkurransen startet februar 2017. Konkurranseprogram klart.
  • Gruppene utarbeidet sine løsningsforslag. Innlevering: mai 2017
  • En jury vurderte forslagene anonymt og kåret i juni 2017 to vinnere - Adapt og Lysning. Adapt var tegnet av Team Urbis, og Lysning av G8 + .
  • Statsbygg forhandlet frem til september 2017 med vinnerne, og den gruppen som hadde det beste tilbudet samlet sett, fikk prosjekteringskontrakten. Statsbyggs valg var Team Urbis.
  • I oktober klagde G8+ på tildelingen av kontrakten. Etter en grundig gjennomgang av klagepunktene med juridisk bistand fra Regjeringsadvokaten konkluderte Statsbygg med at klagen ikke kunne tas til følge.
  • Statsbygg og Team Urbis underskrev i november prosjekteringskontrakten. Det innebærer at det er Adapt som legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal, og at Team Urbis sine arkitekter, ingeniører og andre rådgivere vil bistå Statsbygg med dette arbeidet. 

Konkurransens og prosjektets språk var norsk.

Morten Danielsen
Prosjektleder
Mob. 911 28 285
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×