Skriv ut med undersider

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, I Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnestedet.

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia i Hole skal være et sted for å minnes, og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. God involvering av den nasjonal støttegruppen etter 22. juli hendelsene, AUF, Hole kommune og lokalsamfunnet er et viktig premiss for arbeidet.

Bakgrunn

AUF og støttegruppen foreslo i februar 2017 at det nasjonale minnestedet i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, i stedet for på Sørbråten. Statsbygg vurderte egnetheten i en rapport levert juni 2017, og konkluderte med at Utøyakaia var egnet som nasjonalt minnested. Samme måned besluttet regjeringen at det nasjonale minnested i Hole skulle etableres ved Utøyakaia, og at det ikke skal etableres et minnested på Sørbråten. 23. juni fikk Statsbygg i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å lage reguleringsplan med tilhørende skisseprosjekt for nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

Aktuelt

Skisseprosjekt

Statsbygg har i mai 2018 valgt teamet som skal formgi minnestedet. I teamet inngår Beate Hølmebakk og Per Tamsen, begge arkitekter fra Manthey Kula AS, den belgiske landskapsarkitekten Bas Smets fra Bureau Bas Smets og Mattias Ekman, arkitekt og forsker innen minneteori. Statsbygg har tro på at teamet vil bidra til å skape et verdig og vakkert minnested som vil spille på Utøyakaias stedlige og historiske kvaliteter. Teamets holdning og forståelse av stedet og prosessen gir trygghet for at de vil ivareta oppdraget på en god måte.

Teamet har ikke levert forslag til løsning eller utforming av minnestedet. Utformingsfasen starter nå og berørte parter skal involveres underveis i prosessen.

Reguleringsplan

Statsbygg varslet oppstart av planarbeid i desember 2017, og frist for å gi innspill var 9. februar 2018. Statsbygg har vurdert alle innspillene og oversendt vår vurdering av innspill og revidert planprogram til Hole kommune. Hole kommune skal behandle og fastsette planprogrammet.

Du finner samtlige innspill, samt vår vurdering av disse og revidert planprogram under fanen dokumenter til venstre på siden

Vi har fått mange innspill som ber om at Utsikten (området mellom E16 og Utøyakaia) utredes som alternativ lokalisering for minnestedet. 
Statsbygg redegjør i et eget notat for hvorfor vi ikke anbefaler at det gjøres ytterligere utredninger, og hvilke som allerede er gjort

Statsbygg har også fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å legge til rette for at departementet kan oppheve reguleringsplan for minnested ved Sørbråten. Oppheving av plan har samme krav til prosess som en ny plan og Statsbygg har varslet om oppstart av dette arbeidet.

Under fanen "Dokumenter" i menyen til venstre, finner du dokumenter og presentasjoner fra prosessen så langt.

Spørsmål eller synspunkter kan sendes på mail til utoyakaia@statsbygg.no

Utviklingsprosjekt. Pågående
Annen eiendom

Utøyakaia

Fakta

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjekttype: Skisseprosjekt og reguleringsplan
Prosjektnummer: 1011801
Planleggingsfasen er forventet å vare frem til sommeren 2019

Mari Magnus
Seniorarkitekt
Mob. 41462849
Send e-post
Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×