Skriv ut med undersider

Anskaffing av arkitekttenester

Statsbygg set klare arkitektoniske krav i byggjeprosjekta sine. Det betyr òg at vi stiller store krav til dei som skal levere arkitekttenester.

Uavhengig av byggjeprosjekt skal arbeidet vårt bidra til at vi

  • leverer prosjekt med god arkitektonisk kvalitet, høg bruksverdi og god areal- og kostnadseffektivitet
  • styrkjer profesjonaliteten vår ved anskaffing av arkitekttenester
  • oppnår kvalitet og effektivitet gjennom betre samarbeid mellom involverte aktørar
  • sikrar at alle som medverkar i byggjeprosessen, kjenner forventningane og prioriteringane vi som oppdragsgivar har, og kva mål vi arbeider mot

Målet er å oppnå systematisk, dokumenterbar kunnskap om fordelar og ulemper ved ulike gjennomføringsmåtar for anskaffing av arkitekttenester og ta denne kunnskapen i bruk.

Utprøving av anskaffingsformer

Statsbygg prøver ut ulike anskaffingsformer og samlar kunnskap om moglegheiter og avgrensingar ved desse. Dette arbeidet skal danne grunnlaget for eventuelle utbetringar og val i framtida. Statsbygg har òg teke initiativ til samarbeid med andre byggherrar i bransjen for å analysere ulike anskaffingsformer. Eit sentralt mål for samarbeidet er å styrkje den faglege utviklinga av arkitektbransjen.

I perioden 2014–2015 samanstilte vi erfaringane som grunnlag for vidare arbeid og kompetanseheving. Innsamling og systematisering av kunnskap frå prøveprosjekta blir gjennomførte som eit forskings- og utviklingsprosjekt (FoU). Arbeidet skal resultere i betre forståing av utviklingsbehov i bransjen og gi grunnlag for å optimalisere innkjøp av framtidige arkitekttenester.

×